Algemene Voorwaarden

Leverings- en Betalings Voorwaarden

  1. Identiteit van de Ondernemer

Calidris Canutus Holding BV handelend onder de naam Riamoza gevestigd
Strijkmolen 51
1733 PE Nieuwe Niedorp.

 

  1. 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie tussen onderneming en consument. De voorwaarden zijn op de website van de onderneming te lezen en voor elke consument beschikbaar. Op verzoek van de consument is het mogelijk de voorwaarden separaat per post te zenden.

Offertes van de onderneming aan de consument hebben een beperkte geldigheidsduur. De vervaldatum van de offertes zullen specifiek op de offertes worden vermeld.

 

  1. 3. Aanbod

De producent zal een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de aangeboden producten verstrekken op de website. De afbeeldingen zullen een zo getrouw mogelijke weergave geven van de aangeboden producten.

 

  1. 4. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Zodra de consument een bestelling heeft geplaatst zal de ondernemer binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst aan de consument zenden. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling door de verkoper is ontvangen.

Zolang de aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd kan de consument zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden.

 

  1. 5. Retour zendingen

Voor producten en materialen geldt dat met betrekking tot de aankoop een bedenktijd van maximaal 14 dagen na bestelling van toepassing is. Binnen deze termijn mag de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

Na het verzoek om ontbinding zal de consument de goederen retour zenden aan ondernemer. De consument zal de kosten van de retourzending voldoen. Deze kosten zullen door de ondernemer niet worden vergoed. De ondernemer zal maximaal drie werkdagen na ontvangst van deze goederen restitutie van de betaling aan de consument verzorgen.

Indien de retour gezonden producten of materialen zijn beschadigd zal de ondernemer binnen twee werkdagen na ontvangst van de beschadigde goederen de consument informeren. De ondernemer is dan toegestaan de kosten van herstel in mindering te brengen op het aankoopbedrag. Indien de schade niet is te herstellen is het de ondernemer toegestaan 50% van het aankoopbedrag te verminderen op de restitutie van het aankoopbedrag.

Indien een product welke aan de consument is verzonden is beschadigd tijdens transport dan zal de consument terstond na ontvangst van de goederen de ondernemer informeren. De ondernemer zal aan de hand van de melding bepalen of reparatie mogelijk is. Indien het product is te repareren zal de consument het product op kosten van de ondernemer retourneren. De ondernemer zorgt voor herstel binnen redelijke termijn en zal het product aan de consument terug sturen. Indien herstel niet mogelijk blijkt zal de consument de beschadigde goederen retourneren en zal restitutie van het aankoopbedrag van het beschadigde product binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen plaatsvinden.

 

  1. 6. Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW. De kosten voor verzending worden separaat op de factuur vermeld. Indien de consument een onderneming is kunnen wij op verzoek een nota toezenden waar de BTW specifiek op is vermeld.

Bij de levering van producten mag de consument nimmer verplicht worden tot een vooruitbetaling van  meer dan 50%. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen kan de consument geen enkel recht doen betreffende de uitvoering van de bestelling totdat de vooruitbetaling door de ondernemer is ontvangen.

 

  1. 7. Aansprakelijkheid

Op elke levering is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zullen ondernemer en consument in overleg treden over het ontstane geschil. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal in principe worden beperkt tot de hoogte van het aankoopbedrag.

 

Nieuwe Niedorp, juni 2018